اسکور “خوب” چیست؟

منتشر شده توسط - 06/30/2016

اگر شما به طور جدی روی ریپیر یا بهبود کردیت خود کار می کنید، احتمالا دقیقا نمی دانید چه چیزی کردیت اسکور “خوب” است. اگر شما در حال کار بر روی بهبود کردیت خود هستید، این کار به داشتن اهدافی در ذهنتان نیز کمک می کند، درست است؟ کردیت اسکور “خوب” استاندارد وجود ندارد واقعیت

پیامدهای Cosigner

منتشر شده توسط - 05/13/2016

پیامدهای Cosigner : اگر من پرداخت نکنم چه اتفاقی می افتد؟ Cosigning  وضعیت مجهولی نیست. در حقیقت این تصمیم برای شما به همان اندازه وام گیرنده اصلی اهمیت دارد. اگر در مورد اینکه به یک دوست با یک وام cosigning  کمک کنید یا نه شک دارید، برای درست تصمیم گرفتن، FAQs را بررسی کنید. آیا

آیا زندگی در خارج از امریکا کردیت من را تحت تاثیر قرار می دهد؟

منتشر شده توسط - 05/05/2016

شما تصمیم گرفته اید که به خاطر کار، کارهای بشردوستانه یا تحصیل به خارج از امریکا بروید. کردیت شما ممکن است خوب باشد و می خواهید بدانید وقتی از کشور دور هستید، چه اتفاقی برایش می افتد. آیا قبل از رفتن یا در زمان عدم حضور باید اقدامات احتیاطی انجام دهید؟ همه کردیت کارت ها

Credit 101

FREE
VIEW